Theses 

Řešení železobetonové konstrukce bytového domu – Michal Mroček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal Mroček

Diplomová práce

Řešení železobetonové konstrukce bytového domu

Design of reinforced-concrete structure of apartment block.

Anotace: Cílem diplomové práce je zpracování stavebně technického, konstrukčního a statického řešení železobetonové monolitické rámové konstrukce bytového domu se zděným obvodovým pláštěm. Tato diplomová práce se především zaměřuje na statický výpočet s výpočtem zatížení a návrh vybraných železobetonových prvků a základů. Práce také obsahuje porovnání konstrukce s identickou konstrukcí zatíženou důlními vlivy. Příloha diplomové práce obsahuje výkresovou část, ve které jsou zpracovány výkresy bytového domu a dále také výkresy výztuže vybraných prvků, výkresy základů monolitických železobetonových konstrukcí. Tato práce je v rozsahu 191 stran.

Abstract: The aim of the diploma thesis is the construction and technical, structural and static design of reinforced concrete frame construction of a residential building with brick cladding. This thesis mainly focuses on static calculation, load calculation and design of selected concrete elements and foundations. This thesis also includes the comparison of structure with identical structure loaded with mining influences. The annex thesis contains drawings, in which are made drawings of the residential house and also the reinforcement drawings of selected elements, foundations drawings of monolithic reinforced concrete structures. This thesis is in range of 191 pages.

Klíčová slova: Železobetonový skelet, návrh a posouzení konstrukce, stropní deska, průvlak, sloup, jádro, základová deska, zatížení, poddolování.

Keywords: Reinforced concrete frame, design and assessment of construction, ceiling slab, beam, pillar, core, slab foundations, load, undermining

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Pavlína Matečková
  • Oponent: Aleš Kytnar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz