Adriana Tošenovská

Diplomová práce

Schengenská dohoda a Česká republika

Schengen Agreement and Czech Republic
Anotace:
Ústředním cílem této práce je charakterizovat a zhodnotit vízovou problematiku v České republice konfrontací rozdílu v počtech víz v období let 2004 – 2008, tedy před vstupem Česka do Schengenského prostoru a po něm. Dílčím cílem práce je analyzovat důvody zamítnutí žádosti o vízum v některých ze členských států Evropské unie.Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola vymezuje volný pohyb osob …více
Abstract:
The general objective of this thesis is to characterize and evaluate the visa issue in the Czech Republic via confrontional difference in the number of visas in the period between 2004 and 2008. The partial objective is to analyze the reasons for refusal of visa application in some member states of the European Union.The thesis is divided into three chapters. The first chapter defines the freedom of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Radomír Kaňa
  • Oponent: Hana Janáčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva