Filip Silovský

Master's thesis

Analýza výbuchových parametrů směsí uhlovodíku a vodíku se vzduchem

Analysis of the Explosion Parameters of Hydrocarbon and Hydrogen in Air Blends
Abstract:
ANOTACE SILOVSKÝ, Filip. Analýza výbuchových parametrů směsí uhlovodíku a vodíku se vzduchem. Ostrava, 2019. 85 s. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Cílem diplomové práce je analýza výbuchového tlaku, maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku a deflagračního indexu v závislosti na koncentraci a teplotě. Nad rámec práce byla stanovena laminární rychlost hoření …more
Abstract:
ANNOTATION SILOVSKÝ, Filip. Analysis of the Explosion Parameters of Hydrocarbon and Hydrogen in Air Blends. Ostrava, 2019. 85 p. Diploma thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering. The aim of this thesis is to analyze the explosion pressure, maximum rate of explosion pressure rise and deflagration index as a function of concentration and temperature. In addition to primary aim, the laminar …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Jan Skřínský
  • Reader: Petr Lepík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava