Bc. Petra Dillingerová

Bachelor's thesis

Čest a nevina pohlaví ženského. Obraz ženy v literatuře 16. století a jeho intertextuální zázemí

Čest a nevina pohlaví ženského (Honour and Innocence of Female Gender).The image of women in 16th century literature and its intertextual background
Abstract:
Diplomová práce se zabývá způsobem zobrazení žen a jeho ideovým pozadím v raně novověké moralistické literatuře. První část zahrnuje obecný vhled do problematiky postavení žen v raném novověku a jejich zobrazování. Dále je v práci charakterizován žánr sporu/rozmlouvání, jeho podstata a vývoj. Druhá část práce je věnována analýze spisu německého luteránského teologa Johanna Fredera Čest a nevina pohlaví …more
Abstract:
This thesis deals with methods of creating image of women and its ideological background in the early modern moralistic literature. The first part includes general insight into the matter of women´s role and image in the early modern period. This part also comprises characteristic of the genre of dispute. Second part is devoted to analysis of the work of the German lutheran theologist Johannes Freder …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Hana Psotová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta