Bc. Denisa DROZDKOVÁ

Diplomová práce

Využití gelové elektroforézy pro detekci 3´-konců DNA prodloužených terminální deoxynukleotidyltransferázou.

Gel electrophoresis as a tool for the detection of 3´- DNA ends prolonged by terminal deoxynucleotidyl transferase.
Anotace:
Apoptóza je charakteristická morfologickými změnami, které jsou úzce spojené s kaskádou biochemických a fyziologických událostí vedoucích ke ztrátě životaschopnosti buňky. Apoptóza může být indukovaná signály generovanými přímo v buňce nebo vazbou na receptor na povrchu buněk. Existují tři základní dráhy, jejichž spuštění vede k aktivaci proteolytické kaskády a k degradaci buňky. Apoptóza také hraje …více
Abstract:
Apoptosis is characterized by morphological changes, which are closely associated with a cascade of biochemical and physiological events leading to loss of cell viability. Apoptosis can be induced by signals generated in the cell or by binding to a receptor on the cell surface. There are three paths whose execution results in the activation of proteolytic cascades and degradation of the cell. Apoptosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DROZDKOVÁ, Denisa. Využití gelové elektroforézy pro detekci 3´-konců DNA prodloužených terminální deoxynukleotidyltransferázou.. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta