Ruonan Hu

Diplomová práce

Comparison of Tax System in China and the Czech Republic with Focus on Personal Income Tax

Comparison of Tax System in China and the Czech Republic with Focus on Personal Income Tax
Anotace:
Daně jsou pro stát velmi důležité a daně úzce souvisí s námi všemi. Daně jsou hlavním zdrojem vládních příjmů. Cílem této diplomové práce je představit a porovnat základní strukturu daňového systému v Číně a České republice, následně zjistit rozdíl výpočtem daňové povinnosti fyzických osob v podmínkách Číny a České republiky na modelových příkladech. Tato práce je rozdělena do 5 kapitol, první kapitolou …více
Abstract:
Tax is very important for a country, and tax is closely related to all of us. Tax is the main source of government revenue. The objective of this thesis is to introduce and compare the basic structure of tax system in China and the Czech Republic, then figure out the difference by calculating the personal income tax liability in conditions of China and the Czech Republic on the model examples. This …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
  • Vedoucí: Kateřina Krzikallová
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava