Jan Černoch

Bakalářská práce

Krby a krbové prvky z pohledu požární bezpečnosti

Fireplaces and Fireplace Elements from the Point of View of Fire Safety
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou požární bezpečností krbů a krbových prvků. V úvodní části jsou popsány jednotlivé druhy krbů a materiály, ze kterých jsou krby zhotoveny. V následující kapitole jsou vypsány požadavky na krby a spalinové cesty. Práce obsahuje statistiku požárů a rozbor vybraných požárů. V dalších kapitolách jsou požadavky na požární bezpečnost vzhledem k hořlavosti konstrukčních …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of fire safety of fireplaces and fireplace elements. The introductory part describes the various types of fireplaces and the materials from which fireplaces are made. The following chapter lists the requirements for fire safety of fireplaces and chimneys. The work contains a statistical overview of fires caused by fireplaces and an analysis of selected fires …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Petr Kučera
  • Oponent: Tereza Česelská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu