Jiří Holler

Bachelor's thesis

Koncepční návrh kogenerační jednotky se spalovací mikroturbínou o výkonu 100 kW

Conceptual Proposal Combined Heat and Power Unit with Combustion Micro - Turbine - Power Output 100 kW
Abstract:
Bakalářská práce seznamuje s technologií kogenerace - současné výroby elektrické energie a tepla. Ze zadání je řešena kogenerační jednotka s plynovou mikroturbínou o výkonu 100 kWe. Práce obsahuje výpočet idealizovaného tepelného oběhu mikroturbíny, stechiometrické výpočty a bilanční výpočet výměníku. Z ekonomického hlediska je posuzována výhodnost instalace kogenerační jednotky a doba návratnosti …more
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to explore the energy production from combined heat and power sources. In accordance with assignment, thesis is solving a unit with microturbine (100 kW output) using combustion gas. Thesis includes calculation of idealized combustion cycle, stechiometric calculations and design of related heat exchanger. A short economics overview is also included.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Jiří Míka
  • Reader: Mário Balco

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava