Miloš ČERNOUŠEK

Bakalářská práce

Fyzikálně-chemické vlastnosti roztoků pro přípravu disperzí nanočástic

Physico-chemical properties of solutions for a preparation of nanoparticles dispersions
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na měření hustoty, indexu lomu a viskozity a výpočet dodatkového molárního objemu binárních směsí glycerin-voda v teplotním rozsahu 283,15 až 363,15 K za atmosférického tlaku. Hustota byla měřena pomocí vibračních densimetrů Anton Paar 4500 a DX45 DeltaRange Mettler Toledo. Index lomu byl měřen pomocí refraktometru RM40 Mettler Toledo. Měření viskozity bylo prováděno …více
Abstract:
This thesis is focused on the measurement of density, refractive index and viscosity and subsequent calculation of excess molar volume of binary systems of glycerin-water in the temperature range from 283.15 to 363.15 K at atmospheric pressure. Density was measured by vibrating-tube densimeters Anton Paar 4500 and DX45 DeltaRange Mettler Toledo. The refractive index was measured using a refractometer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNOUŠEK, Miloš. Fyzikálně-chemické vlastnosti roztoků pro přípravu disperzí nanočástic. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin

Práce na příbuzné téma

Všechny práce