Eva Schiffnerová

Bachelor's thesis

Veřejná zeleň ve městě Mohelnice

Public Greenery in the Town of Mohelnice
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení financování správy a údržby veřejné zeleně ve městě Mohelnice a návrh možných zlepšení v této oblasti. Při zpracování je využita metoda rešerše odborné literatury, analýzy časových řad a primární výzkum vycházející z provedeného dotazníkového šetření respondentů města Mohelnice. Cílem dotazníkového šetření je zjištění spokojenosti občanů s množstvím veřejné …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the evaluation of financing of administration and maintanance of public greenery. Professional literature was examined, analysis of time lines were made and a primary research based on a questionnaire of respondents from Mohelnice was done. The aim of the questionnaire was to find out whether the cititizens are satisfied with the amount of the greenery in their town and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedúci: David Lenert
  • Oponent: Eliška Skřídlovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava