Theses 

Přednemocniční neodkladná péče o pacienty s akutním mozkovým infarktem indikované k trombolytické léčbě – Martina VOKÁLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Martina VOKÁLKOVÁ

Bachelor's thesis

Přednemocniční neodkladná péče o pacienty s akutním mozkovým infarktem indikované k trombolytické léčbě

Prehospital urgent care for patients with acute cerebral infarction indicated for thrombolytic therapy

Abstract: Tématem této bakalářské práce je Přednemocniční neodkladná péče o pacienty s akutním mozkovým infarktem indikované k trombolytické léčbě. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny údaje o aktuálním stavu výskytu cévních mozkových příhod a dále jsou zde definovány termíny, jako je zdravotnická záchranná služba, přednemocniční neodkladná péče a iktové centrum. V následujících kapitolách je popsána základní anatomie mozku. Vzhledem k dané problematice, největší část anatomie tvoří cévní zásobení mozku, které souvisí s příčinou vzniku cévních mozkových příhod. Nadcházející kapitoly jsou věnované přímo tématu cévních mozkových příhod. V první řadě jsou popsány příčiny vzniku onemocnění, klinický obraz a jeho základní rozdělení. V následujících kapitolách jsou popsány diagnostické postupy. Vzhledem k tématu bakalářské práce je nejvíce prostoru věnováno vyšetření v přednemocniční neodkladné péči. Další kapitoly se zaměřují na směřování pacienta do příslušného zdravotnického zařízení a na následnou léčbu. V posledních kapitolách teoretické části je zmíněna možná prevence tohoto onemocnění. Praktická část bakalářské práce probíhala pomocí kvalitativního výzkumu. Pro výzkum byly použity strukturované řízené rozhovory se zdravotnickými záchranáři Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (dále jen ZZS JčK) a s nelékařským personálem, který se účastní příjmu pacientů na komplexní cerebrovaskulární centrum (dále jen KCC) v Nemocnici České Budějovice. Pro naplnění cílů byly sestaveny dva různé rozhovory. První rozhovor byl zaměřen na zmapování znalostí zdravotnických záchranářů ohledně poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům s cévní mozkovou příhodou. Tento rozhovor se zároveň skládal z otázek pro posouzení spolupráce ZZS JčK a KCC v Nemocnici České Budějovice z pohledu zdravotnických záchranářů. Druhý rozhovor byl sestaven pro nelékařský personál KCC v Nemocnici České Budějovice a měl posoudit spolupráci ZZS JčK a KCC v Nemocnici České Budějovice z pohledu pracovníků KCC. Rozhovory jsou přepsané v praktické části a odpovědi jsou pro přehlednost zpracovány v tabulkách. Z výzkumu vyplynulo, že zdravotničtí záchranáři ZZS JčK mají dostatečné znalosti ohledně problematiky cévních mozkových příhod. Dále bylo na základě rozhovorů zjištěno, že spolupráce mezi ZZS JčK a KCC je oběma stranami hodnocena kladně. Z výzkumu dále vyplynulo, že bodem pro zlepšení v oblasti vyšetření pacienta je měření glykemie. Z obou variant rozhovorů totiž vyplynulo, že ne vždy k měření této hodnoty dochází a stává se tak, že na KCC bývá přivezen pacient s hypoglykemií místo cévní mozkové příhody.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is prehospital emergency care for patients with acute cerebral infarction indicated for thrombolytic therapy. In the theoretical part of the thesis there are data about the actual occurrence of cerebral strokes, and there are defined terms such as medical rescue service, pre-hospital emergency care and stroke center. The following chapters describe the basic anatomy of the brain. Owing to the topic the largest part of the anatomy consists of vascular supply of the brain, which is related to the cause of cerebral vascular events. This thesis also involves the theme of cerebral vascular events, where the causes of the illness, the clinical picture and its basic distribution are described. There are also described diagnostic procedures in the following chapters. Due to the subject of the bachelor thesis, the most space is devoted to pre-hospital emergency care. Further chapters focus on how to place a patient to the appropriate healthcare facility and the follow-up treatment. The last chapters of the theoretical part mention the possible prevention of this disease. The practical part of the bachelor thesis was qualitative research. Structured managed interviews with medical rescuers of the Health Rescue Service of the South Bohemian Region (ZZS JčK) and non-medical staff involved in the admission of patients to a complex cerebrovascular center ("KCC") were used for the research. There were drawn up two different interviews. The first interview was focused on mapping the knowledge of health rescuers about providing pre-hospital emergency care to patients with stroke. This interview also involved questions for the assessment of the cooperation between ZZS JčK and KCC in the Hospital České Budějovice from the point of view of medical rescuers. The second interview was drawn up for the non-medical staff of the KCC at the České Budějovice Hospital and was about the cooperation between ZZS JčK and KCC at the České Budějovice Hospital from the point of view of the KCC staff. The interviews were rewritten in the practical part and the answers were processed in tables. The research showed that ZZS JčK health rescuers have sufficient knowledge of vascular events. Furthermore, it was found, that the cooperation between ZZS JčK and KCC is evaluated by both sides positively. Research also showed that glycemia measurement is an important point of improvement for patient examination. Both variants of the interviews showed, that this value is not always measured and therefore, it can happen that a patient with hypoglycemia is brought to the KCC instead of a cesarean stroke.

Keywords: Cévní mozková příhoda, mozkový infarkt, uzávěr mozkové tepny, trombolytická léčba, iktové centrum, zdravotnický záchranář, přednemocniční neodkladná péče

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavlína Picková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47359 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOKÁLKOVÁ, Martina. Přednemocniční neodkladná péče o pacienty s akutním mozkovým infarktem indikované k trombolytické léčbě. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/6/2019 09:30, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz