Mgr. Marek Hrubeš

Rigorózní práce

Analýza autonomního řízení v kontextu právních předpisů o silničním provozu a občanskoprávní odpovědnosti

Analysis of Autonomous Driving in the Context of Road Traffic Law and Civil Liability
Anotace:
Cílem této rigorózní práce je analýza vybraných právních aspektů provozu autonomních vozidel. První část práce je věnována uvedení čtenáře do problematiky autonomního řízení, a to i v širším socio-ekonomickém kontextu. Následuje rozbor souladu provozu autonomních vozidel s předpisy o silniční dopravě, a to jak z pohledu české právní úpravy, tak i práva EU a mezinárodního práva. Poslední kapitola je …více
Abstract:
The purpose of this rigorous thesis is an analysis of selected legal aspects of operation of autonomous vehicles. First part of the thesis is devoted to introducing the reader into the topic of autonomous driving, providing also a broader socio-economic context. This is followed by an analysis of compliance of operation of autonomous vehicles with road traffic laws, both in terms of Czech law, EU law …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., JUDr. Josef Donát, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta