Theses 

Státní podpora exportu - finanční produkty, druhy a způsob jejich využití, subjekty, které je poskytují – Bc. Marie Vachoušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marie Vachoušková

Diplomová práce

Státní podpora exportu - finanční produkty, druhy a způsob jejich využití, subjekty, které je poskytují

State Support of Export - Types and Application of Financial Products, Credit Grantors

Anotace: V této práci se zabývám státní podporou exportu v ČR, konkrétními nástroji státní podpory, finančními produkty pod státní podporou a subjekty, které tyto produkty poskytují. ČR poskytuje státní podporu exportu v souladu s mezinárodními dohodami, kterými je vázána a z dalších právních předpisů ČR. Vládní politika vychází z Exportní strategie České republiky 2012 – 2020. Mezi nástroje státní podpory exportu patří podpořené úvěry, pojištění a dorovnávání úrokových rozdílů bankám poskytujícím podpořené financování. Specializovanou bankovní institucí pro státní podporu exportu je Česká exportní banka, a.s. Dalšími subjekty pro poskytování podpořeného financování jsou některé komerční banky. Pojištění poskytuje státní Exportní a garanční pojišťovací společnost, a.s i jiné pojišťovny. Banky nabízejí různé druhy finančních produktů, záleží na posouzení daného obchodního případu. Český vývozce tak může čerpat úvěr výrobní, exportní (odběratelský, dodavatelský), investiční nebo na prospekci trhu. Z produktů trade finance může využít záruky, akreditivy nebo forfaiting. Subdodavatelé českých vývozců mohou využít proexportní záruku. S podpořenými úvěry mohou být provedeny projekty i do zemí s vysokým stupněm rizika, neboť pojištění kryje teritoriální a komerční rizika.

Abstract: In this thesis I deal with state support of exports in the Czech Republic, specific State aid instruments, financial products and support under state entities that provide these products. Czech Republic provides state support for export in accordance with international agreements to which it is bound and other laws of the Czech Republic. Government policy is based on the Export Strategy of the Czech Republic 2012 - 2020. Among the instruments of state support for export are supported loans, insurance and leveling of differences in interest to banks that provide supported financing. Specialized banking institution for state support of export is the Czech Export Bank, Inc. Other entities for the provision of subsidized financing are some commercial banks. Insurance provide state Export Guarantee and Insurance Company, Inc. and other insurances. Banks offer different types of financial products, depending on the assessment of the business case. Czech exporter can draw a loan production, export (buyer, supplier), investment or market prospecting. Czech exporters can use trade finance products such as guarantees, letters of credit or forfaiting. Subcontractors of Czech exporters can use the pro-export guarantee. Thanks supported loans can be made projects to countries with a high degree of risk, because insurance covers territorial and commercial risks.

Klíčová slova: Státní podpora, finanční produkty pod státní podporou, Česká exportní banka, a.s., Exportní a garanční pojišťovací společnost, pojištění, systém dorovnávání úrokových rozdílů, úvěr, záruka, riziko.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Iveta Horníčková, MBA
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:33, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz