Mgr. Adéla Baláčová

Diplomová práce

Vztah daňového práva a dalších právních odvětví

Relationship between Tax Law and other Branches of Law
Anotace:
Tato práce se zabývá hypotézou, zda daňové právo je samostatným odvětvím práva či nikoliv. K odpovědi jí slouží vymezení daňového práva prostřednictvím ústředního pojmu daň a naplněním čtyř odvětvotvorných kritérií – předmětem právní úpravy, metodou právní regulace, systémové soudržnosti a společenské akceptaci. Dále se práce zabývá vztahy daňového práva k dalším právním odvětvím, a to k právu ústavnímu …více
Abstract:
This paper discusses the hypothesis that tax law is an independent branch of law or not. To answers this question it uses the definition of tax law through a central concept of word tax and the fulfillment of the four branch-creating criteria - subject of legislation, method of legal regulation, systemic coherence and social acceptance. Furthermore, the work deals with the relationship of tax law to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta