Mgr. Adéla Baláčová

Master's thesis

Vztah daňového práva a dalších právních odvětví

Relationship between Tax Law and other Branches of Law
Abstract:
Tato práce se zabývá hypotézou, zda daňové právo je samostatným odvětvím práva či nikoliv. K odpovědi jí slouží vymezení daňového práva prostřednictvím ústředního pojmu daň a naplněním čtyř odvětvotvorných kritérií – předmětem právní úpravy, metodou právní regulace, systémové soudržnosti a společenské akceptaci. Dále se práce zabývá vztahy daňového práva k dalším právním odvětvím, a to k právu ústavnímu …more
Abstract:
This paper discusses the hypothesis that tax law is an independent branch of law or not. To answers this question it uses the definition of tax law through a central concept of word tax and the fulfillment of the four branch-creating criteria - subject of legislation, method of legal regulation, systemic coherence and social acceptance. Furthermore, the work deals with the relationship of tax law to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta