Theses 

Sborový zpěv jako volnočasová aktivita v Domově pro seniory Krásné Březno – Kristýna ČÁPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / HV NJ se zaměřením na vzdělávání

Kristýna ČÁPOVÁ

Bakalářská práce

Sborový zpěv jako volnočasová aktivita v Domově pro seniory Krásné Březno

Choir singing as a free time activity in the senior house in Krasne Brezno

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na volný čas seniorů, jejich volnočasové aktivity, ale především na sborový zpěv ve zvolené příspěvkové organizaci Domov pro seniory Krásné Březno. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část definuje pojmy, jakými jsou volný čas, životní styl a volnočasové aktivity seniorů. Je zde krátce popsána zvolená příspěvková organizace, dále pak změny provázející stáří jako nedílnou část našich životů, především pak změny hlasové. Součástí této bakalářské práce je i podrobný popis nácviku zvolené písně ve sboru a s ním spojená dechová a artikulační cvičení a příprava k samotnému zpěvu (rozezpívání). Výzkumná část zhodnocuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno na vzorku 20 respondentů (účastníků sboru). Hlavním cílem práce je zjistit nejen obecný zájem seniorů o volnočasové aktivity v Domově pro seniory Krásné Březno, ale především o sborový zpěv. Bude zjištěno, jestli proces stáří ovlivňuje pěvecký výkon, popřípadě jak.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the leisure time of seniors, free-time activities, and chiefly on choir singing at the chosen funded organisation Seniors Home Krásné Březno. The work is divided into two parts: theoretical and research. The theoretical part defines terms such as leisure time, lifestyle and free-time activities of seniors. It briefly describes the chosen funded organisation, then the changes accompanying ageing as the inseparable part of our lives, primarily the voice changes. As a part of this bachelor thesis, there is the detailed description of the rehearsal of a chosen choir song, including breathing and articulation exercises and preparation before singing itself. The research part evaluates the results of a questionnaire survey that was carried out with twenty respondents (choir members). Not only is the main aim of the work to learn about the general interest of seniors in free-time activities at the organisation Seniors Home Krásné Březno, but especially in choir singing. It will be learned if the process of ageing affects singing performance and eventually how.

Klíčová slova: volný čas, volnočasové aktivity seniorů, sborový zpěv, stárnutí, změny ve stáří, stárnutí hlasu, sbor "Krásnobřezenští senioři"

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=180508 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ČÁPOVÁ, Kristýna. Sborový zpěv jako volnočasová aktivita v Domově pro seniory Krásné Březno. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 02:20, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz