Rudolf Ruttkay

Bakalářská práce

Doprava černého uhlí pro potřeby koksovny pomocí pásového dopravníku, včetně návrhu shazovacího vozu

Transportation of Coal for Coking Plant Needs by Belt Conveyor Including Tripper Car Design
Anotace:
Ruttkay, R.: Shazovací vůz Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaroslav Kryštof VŠB - TU Ostrava, Institut dopravy - 342, 2013, 44 stran, 4 strany příloh, rozsah grafických prací 16 A4 V bakalářské práce je zpracován návrh shazovacího vozu, který shazuje materiál do velkokapacitního štěrbinového zásobníku. V příloze je zpracováno konstrukční řešení daného dopravníku.
Abstract:
Ruttkay, R.: Travelling tripper Supervizor of bachelor work: Ing. Jaroslav Kryštof VŠB - TU Ostrava, Institute of Transport - 342, 2013, 44 pages, 4 pages appendices, range of graphic works 16 A4 In my bachelor work is a proposal of Travelling tripper that sheds material in the high capacity tray. Attached is processed structural design of the conveyor.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Jaroslav Kryštof
  • Oponent: Pavel Skalík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem