Michaela Nogová

Bakalářská práce

Analýza rentability a zadluženosti vybraného podniku

Profitability and Solvency Analysis of a Selected Company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza vývoje rentability a zadluženosti společnosti HYUNDAI STEEL CZECH s.r.o. za pomocí jednotlivých metod a postupů během sledovaného období od 2011-2016. Práce je členěna do 5 hlavních kapitol a množství podkapitol. První část tvoří úvod, kde je bakalářská práce představena a ve zkratce popsána. Druhá kapitola je teoretická a je zde obsažen podklad pro provedení …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is profitability and solvency analysis of HYUNDAI STEEL CZECH s.r.o. using individual methods and procedures during years 2011-2016. The thesis is divided into 5 main chapters and a number of subchapters. The first part is an introduction where is the bachelor thesis presented and briefly described. The second chapter is theoretical and contains the basis for the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Andrea Kolková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava