Veronika Baráková

Bakalářská práce

Tvorba účelovej mapy zadanej časti Technologického parku a IT4 Innovations

Creation of Thematic Map Specified Part of the Technology Park and IT4 Innovations
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je zameranie územia budovy IT Innovations a vyhodnotenie nameraných údajov pre tvorbu účelovej mapy. Na polohopisné meranie bola využitá polárna metóda a metóda GNSS. Namerané dáta sú spracované v programe Groma a mapa je vyhotovená v programe Autocad. Výsledkom práce je účelová mapa v mierke 1:500 v súradnicovom systéme S JTSK.
Abstract:
Purpose of this bachelor thesis is planimetric measurement of area around IT Innovations building and evaluation of data toward creation of purpose map. Planimetric measurements were conducted in regards to polar and GNSS methods. Measured data were processed in Groma and AutoCad softwares. Result of work is 1:500 purpose map in S JTSK.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Eva Jiránková
  • Oponent: Martin Krupa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava