František Přibyl

Bakalářská práce

Biologické čištění průmyslových odpadních vod v Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.

Biological Treatment of Industrial Wastewater in Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou likvidace průmyslových odpadních vod na biologické čistírně odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov. V práci je popsán vznik vod v procesech chemických výrob a jejich způsob dopravy na čistírnu odpadních vod. Zde znečištěná voda prochází řadou mechanicko-biologických pochodů, až nakonec vystupuje z dočišťovacích rybníků do řeky Ohře.
Abstract:
This thesis deals with the disposal of industrial wastewater in biological wastewater treatment Momentive Specialty Chemicals, Inc Sokolov. The paper describes the formation of water in chemical production processes and their mode of transport to the wastewater treatment plant. Here polluted water passes through a series of mechanical-biological processes and eventually out of the final treating ponds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Guziurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů