František Přibyl

Bachelor's thesis

Biologické čištění průmyslových odpadních vod v Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.

Biological Treatment of Industrial Wastewater in Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou likvidace průmyslových odpadních vod na biologické čistírně odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov. V práci je popsán vznik vod v procesech chemických výrob a jejich způsob dopravy na čistírnu odpadních vod. Zde znečištěná voda prochází řadou mechanicko-biologických pochodů, až nakonec vystupuje z dočišťovacích rybníků do řeky Ohře.
Abstract:
This thesis deals with the disposal of industrial wastewater in biological wastewater treatment Momentive Specialty Chemicals, Inc Sokolov. The paper describes the formation of water in chemical production processes and their mode of transport to the wastewater treatment plant. Here polluted water passes through a series of mechanical-biological processes and eventually out of the final treating ponds …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Eva Pertile
  • Reader: Michal Guziurek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů