Jaroslav RŮŽIČKA

Bachelor's thesis

Návrh, modelování a řízení manipulátoru se šesti stupni volnosti

Design, modeling and control of 6DOF manipulator
Abstract:
Cílem této práce je na základě poznatků sestavit paralelní manipulátor se šesti stupni volnosti. V této práci bude uvedeno vhodné konstrukční řešení a jeho realizace. Dále se autor bude věnovat oblasti použitelného hardwaru pro tento manipulátor, bude popsán použitelný pohon, měřící jednotka polohy a řídicí systém. Dále bude odvozen matematický model, který bude popisovat pohyb vrchní desky manipulátoru …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to build a parallel manipulator with six degrees of freedom based on the acquired knowledge. In this bachelor thesis appropriate structural solution and its realization will be described. Furthermore, the author will deal with the issue of applicable hardware for this manipulator, will desribe the applicable actuator, measuring unit of position and control system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Flídr, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RŮŽIČKA, Jaroslav. Návrh, modelování a řízení manipulátoru se šesti stupni volnosti. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Computer Science and Engineering / Computer Control of Systems and Processes