Theses 

Didaktická jazyková hra jako aktivizující metoda ve výuce ruského jazyka – Bc. Veronika Rašovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Rašovská

Diplomová práce

Didaktická jazyková hra jako aktivizující metoda ve výuce ruského jazyka

Didactic Language Game as an Activating Method in Russian Language Classes

Anotace: Hlavním tématem diplomové práce jsou didaktické jazykové hry jako aktivizující metody ve výuce ruského jazyka na druhém stupni základní školy. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V první části práce je na teoretické rovině vymezena problematika výuky a výukových metod (zejména aktivizujících), her (zejména didaktických jazykových), aktivizace a motivace žáků druhého stupně základní školy ve výuce ruského jazyka. Cílem praktické části práce je pak vytvoření souboru návrhů devíti didaktických jazykových her, určených k praktické aplikaci ve výuce ruského jazyka na druhém stupni základní školy. Navržené didaktické jazykové hry odpovídají požadavkům moderní výuky cizích jazyků a slouží zejména ke zvýšení atraktivity a efektivity výchovně-vzdělávacího procesu. Veškeré navržené didaktické jazykové hry jsou v praktické části práce podrobně metodicky zpracovány a popsány.

Abstract: The main theme of the diploma thesis is methodology-linguistic games as stimulating methods in the Russian language teaching process at the second stage of elementary school. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The problems of teaching and teaching methods (mainly stimulating), games (mainly methodologically-linguistic) and activation and motivation of pupils attending second stage of elementary school during Russian language teaching are defined in the theoretical view in the first part of the thesis. The goal of the practical part is then to create a set of suggestions for nine methodology-linguistic games, designated for practical application during Russian language teaching on the second stage of elementary school. Suggested methodology-linguistic games correspond to demands of modern foreign language teaching and they serve mainly for raising the attractiveness and efficiency of educational-pedagogical process. All suggested methodology-linguistic games are being thoroughly methodically treated and depicted in the practical part of the diploma thesis.

Klíčová slova: Cizí jazyk, ruský jazyk, didaktika, výuka, výuková metoda, aktivizující výuková metoda, hra, didaktická hra, didaktická jazyková hra, aktivita, aktivizace, motivace, Foreign language, Russian language, methodology, teaching, teaching method, stimulating teaching method, game, methodology game, methodology linguistic game, activity, activation, motivation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz