Theses 

Didaktická jazyková hra jako aktivizující metoda ve výuce ruského jazyka – Bc. Veronika Rašovská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Rašovská

Master's thesis

Didaktická jazyková hra jako aktivizující metoda ve výuce ruského jazyka

Didactic Language Game as an Activating Method in Russian Language Classes

Abstract: Hlavním tématem diplomové práce jsou didaktické jazykové hry jako aktivizující metody ve výuce ruského jazyka na druhém stupni základní školy. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V první části práce je na teoretické rovině vymezena problematika výuky a výukových metod (zejména aktivizujících), her (zejména didaktických jazykových), aktivizace a motivace žáků druhého stupně základní školy ve výuce ruského jazyka. Cílem praktické části práce je pak vytvoření souboru návrhů devíti didaktických jazykových her, určených k praktické aplikaci ve výuce ruského jazyka na druhém stupni základní školy. Navržené didaktické jazykové hry odpovídají požadavkům moderní výuky cizích jazyků a slouží zejména ke zvýšení atraktivity a efektivity výchovně-vzdělávacího procesu. Veškeré navržené didaktické jazykové hry jsou v praktické části práce podrobně metodicky zpracovány a popsány.

Abstract: The main theme of the diploma thesis is methodology-linguistic games as stimulating methods in the Russian language teaching process at the second stage of elementary school. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The problems of teaching and teaching methods (mainly stimulating), games (mainly methodologically-linguistic) and activation and motivation of pupils attending second stage of elementary school during Russian language teaching are defined in the theoretical view in the first part of the thesis. The goal of the practical part is then to create a set of suggestions for nine methodology-linguistic games, designated for practical application during Russian language teaching on the second stage of elementary school. Suggested methodology-linguistic games correspond to demands of modern foreign language teaching and they serve mainly for raising the attractiveness and efficiency of educational-pedagogical process. All suggested methodology-linguistic games are being thoroughly methodically treated and depicted in the practical part of the diploma thesis.

Keywords: Cizí jazyk, ruský jazyk, didaktika, výuka, výuková metoda, aktivizující výuková metoda, hra, didaktická hra, didaktická jazyková hra, aktivita, aktivizace, motivace, Foreign language, Russian language, methodology, teaching, teaching method, stimulating teaching method, game, methodology game, methodology linguistic game, activity, activation, motivation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 11. 12. 2017 08:55, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz