Petr Pracný

Bakalářská práce

Nové recyklační technologie pro získávání drahých a speciálních kovů z odpadů elektrických a elektrotechnických zařízení

New Recycling Technologies to Retrieve Precious and Special Metals from Discarded Electric and Electrotechnical Devices
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na současný stav nakládání s elektroodpadem, s možnostmi jeho zpětného využití, metodami zpracování elektroodpadu a technologiemi pro získávání drahých a speciálních kovů z elektrických a elektronických součástek. Dále se zaměřuje na stav řešené problematiky v EU, ČR, Ústeckém kraji, městě Most a pro příklad je uvedeno i vyspělé Japonsko. Bakalářská práce se zaměřuje též …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the current state of treatment of electrical appliances, with the posibility of re-use, methods of processing electrical appliances and technologies for the acquisition of precious and speciality metals from electrical and electronic components. It also focuses on the solving of problems in the European Union, the Czech Republic, Ústí region, city Most and for example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vladimír Čablík
  • Oponent: Romana Topiarzová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava