Bc. Bohdana Kalinová

Master's thesis

Land art a street art jako nástroje aplikace environmentální výchovy do výchovy výtvarné

Land art and street art as tools for application environmental education into art education
Abstract:
Obsahem práce je objasnění možného přístupu k vyučování environmentální výchovy ve výtvarné výchově. Práce se nejprve věnuje rozboru obou výchov a snaží se najít společná východiska. Těmi jsou prohloubení environmentální senzitivity a změna pohledu na estetiku přírody. Obě tato východiska se snaží o změnu vnímání člověka jako pána tvorstva a smazání hranic protipólnosti kultury a světa přírody. Jako …more
Abstract:
The focus of this diploma work is clarifying of possible approaches to teaching environmental eductaion in the art education. In the beginning we analyze both subjects and look for the mutual way. These are deepening of environmental sensibility and different view on aesthetics of nature. Both these ways tries to change the reception of human as a master of creation and erasure of borders between culture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Špaček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta