Theses 

Problematika působení instruktorů žáků a studentů při provádění odborné praxe na smluvních pracovištích a návrh koncepce na zkvalitnění vzdělávání – Bc. Karel Putna

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Bc. Karel Putna

Bakalářská práce

Problematika působení instruktorů žáků a studentů při provádění odborné praxe na smluvních pracovištích a návrh koncepce na zkvalitnění vzdělávání

Issues Relating to Pupils' and Students' Instructors' Activities in Practical Training at Contracted Workplaces and an Education Improvement Policy Proposal

Anotace: Tato práce je zaměřena zejména na analýzu problematiky působení instruktorů žáků a studentů při provádění odborné praxe na smluvních pracovištích firem a současně aby byla navržena koncepce na zkvalitnění vzdělávání. Kromě analýzy výzkumu jsou v práci i návrhy řešení některých analyzovaných problémů. Hlavním z podstatných problémů, kterému se ve své práci věnuji, je současná úroveň instruktorů žáků a studentů. Návrh řešení počítá se standardizací a to od výběru vhodných uchazečů, přes požadavky na jejich schopnosti a kvalifikace až po jejich pedagogickou výuku a výcvik. Výsledkem této navrhované standardizace by měl být jednak kvalitativní posun výchovy, výuky a výcviku žáků a studentů na provozní praxi, ale také možnost kvalitního zaučení a zaškolení vlastních pracovníků, kteří budou vedeni dostatečně kvalifikovanými a pedagogicky znalými instruktory a tak dodržet „Zásady politiky kvality (jakosti)“ DPMB, a.s., které jsou zaměřeny na nezbytnost neustálého zvyšování kvality znalostí a dovedností vlastních zaměstnanců podílejících se na kterékoliv fázi provádění údržby, oprav a servisu dopravních prostředků a všech souvisejících procesech. Proto je nutné dbát na neustálé zvyšování profesionality, kvalifikace a osobního růstu zaměstnanců. Zaměstnavatelé a firmy jsou především zákazníky škol. Oni hlavně posuzují, zdali se absolventi učili pro školu nebo pro život. Zdali vzdělávací programy a kvalita výuky odpovídá požadavkům praxe, vztah absolventů školy k práci, majetku a jejich způsob chování odpovídá představám těch, kteří je budou za jejich práci platit. Pokud nebudou naše vzdělávací instituce s obchodní a průmyslovou sférou spolupracovat a podílet na získávání nových znalostí, zlepšování dovedností, zvyšování produktivity práce formou školení a přeškolování, potom budeme těžko dohánět ujíždějící rychlík, jak v oblasti techniky a technologie, tak i organizace a řízení. A to je výzva pro firmy, podnikatele, profesní svazy, aby velmi rychle oslovili školy a spolupodíleli se na tvorbě školních vzdělávacích plánů, když už „musí“ být. A zároveň i výzva pro školy, aby oslovily profesní svazy a spolupracovaly s nimi při tvorbě školních vzdělávacích plánů. Brno, Masarykova univerzita 2011, 72 stran.

Abstract: This work is focused mainly on analyzing the problem effects of instructors and students in the implementation of professional experience in the contracting firms and workplaces at the same time that the proposed scheme on the quality of education. In addition to analysis of the research are both at work and proposals for solving some problems analyzed. The principal of the fundamental problems, which in my work, the current level of instructors and students. The proposed solution allows for standardization and selection of suitable candidates, despite claims on their abilities and skills to their teaching and educational training. The result of this proposed standardization should be both qualitative improvement of education, training and education of pupils and students on practice, but also access to excellent learning curve and training its own staff, who will be encouraged and adequately qualified instructors and knowledgeable teacher to meet ”the policy principles of quality (quality ) DPMB, and that are focused on the need for continuous quality improvement knowledge and skills of their employees involved in any stage of maintenance, repair and servicing of vehicles and all related processes. It is therefore necessary to ensure continual improvement of professionalism, skills and personal growth of employees. Employers and business customers are mainly schools. They mainly consider whether the graduates to learn for school or for life. Whether educational programs and quality teaching practice meets the requirements, the relationship graduates to the work, property, and their behavior corresponds to the ideas of those who will pay for their work. Unless our educational institutions with business and industry to cooperate and participate in the acquisition of new knowledge, improve skills, increase labor productivity through training and retraining, then we will be hard to catch up express, both in technique and technology, as well as organization and management. And it is a challenge for businesses, professional associations, to quickly reach the school and participated in the creation of school curricula, though it “must” be. And also call for schools to reach out to professional associations and cooperate with them in developing school curricula. Brno, Masaryk University 2011, 72 pages.

Klíčová slova: Standardizace, doprava, instruktor, kompetence, praktický výcvik, výchova, DPMB, a.s., profesionalizace, školení, kvalifikace, informační systém, vzdělávání zaměstnanců, analýza, žák, student. Standardization, transport, instructor skills, practical training, education, Inc., professionalization, training, skills, information systems, employee training, analysis, pupil.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 10:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz