Mgr. Veronika Langerová

Diplomová práce

Postoj sociálních pracovníků a jeho vliv na programy primární prevence

The attitude of social workers and its impact on primary prevention programs
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zjištění postojů sociálních pracovníků k programům primární prevence a vliv jejich postoje na žádoucí efekty u žáků základních škol. V teoretické části jsou popsána východiska této práce, která se týkají sociálních pracovníků. Jsou zde definovány pojmy jako postoj, primární prevence a také efekt primární prevence na žáky. V metodické části je zdůvodněna kvalitativní výzkumná …více
Abstract:
My thesis focuses on the attitudes of social workers to the programmes of primary prevention and influence of their attitudes to the desirable effects of pupils of primary school. There are described backgrounds of this work in the theoretical part of this thesis, which relates to social workers. There are defined concepts such as attitude, primary prevention and also primary prevention effect on pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií