Theses 

Podpora prodeje společnosti v B2B sektoru – Bc. Tomáš Janda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Tomáš Janda

Bakalářská práce

Podpora prodeje společnosti v B2B sektoru

Sales promotion of company in B2B sector

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je podpora prodeje vybraného podniku v B2B sektoru. V práci se zabývám praktickým využitím nástrojů na podporu prodeje společnosti, která působí jako obchodník na B2B trzích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována charakteristice a problematice podpory prodeje. Jejího postavení mezi nástroji komunikačního mixu, jednotlivým formám a nástrojům, které se u podpory prodeje využívají. V úvodu praktické části je představena firma, vybraná pro analýzu. Hlavní částí této bakalářské práce je analýza nástrojů, které firma používá pro podporu prodeje. Zdrojem dat pro analýzu budou výsledky dotazníkového šetření. Jako další podklady poslouží firemní data, postoje a názory vedení společnosti a mé vlastní zkušenosti. Mezi nástroje, které budu analyzovat patří: bonusy, reklamní předměty, osobní návštěvy obchodníků, zákaznický víkend (z kategorie event marketingu) a výstavy. Cílem práce je zjištění míry podílu zákazníků na generování obratu a očekávaný přínos firmy od způsobu podpory prodeje. Cílem práce bude také zjistit nejefektivnější nástroj podpory prodeje, který firma pravidelně používá a zda je to nejvýhodnější nástroj.

Abstract: The subject of this thesis is sales promotion of company in the business-to-business market. The paper deals with the practical use of tools to support sales of the company acting as a distributor in the B2B markets. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is devoted to the characteristics and problems of sales promotion. The position among the tools of communication mix, individual forms and tools that are used in sales promotions. In the introduction to the practical part is introduced by a company selected for analysis. The main part of this thesis is an analysis tool that the company used to promote sales. Documents serve as business data, attitudes and opinions of management and my own experience. Among the tools that will analyze include: bonuses, promotional items, personal visits to dealers, customer weekend (from the category of event marketing) and exhibition. The aim is to measure the proportion of customers to generate revenue and the expected benefit from the way business promotion. Aim of this study will also determine the most effective means of promoting sales, which the company regularly uses and whether it is the best tool.

Klíčová slova: Podpora prodeje, komunikační mix, reklama, nástroje podpory prodeje, kampaň, obchodník, spotřebitel, výrobce, cíl, efektivita, business-to-business, nákup

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 03:55, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz