Theses 

Externí financování podniku v souvislosti s krizí se zaměřením na úvěrové a dluhopisové financování – Ing. Jan Mačí

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení podniků

Ing. Jan Mačí

Disertační práce

Externí financování podniku v souvislosti s krizí se zaměřením na úvěrové a dluhopisové financování

External Business Financing in Connection with Crisis Focusing on Loans and Bonds

Anotace: Hlavním cílem této disertační práce je charakterizovat změny postojů podniků k dlouhodobým nástrojům financování podnikových aktivit se zaměřením na úvěry a dluhopisy zejména v souvislosti s globální finanční krizí. Po vyčerpání vlastních zdrojů podniky nejčastěji poptávají volné finanční prostředky ve formě úvěrů a dluhopisů. Tyto dva zdroje jsou za ideálních okolností vůči sobě navzájem považovány jako dokonalé substituty. Dluhopisový podíl financování podnikových aktivit globálně spíše narůstá, a na základě sekundárních dat z České republiky lze usuzovat na to, že i české nefinanční společnosti tento zdroj kapitálu začínají více využívat. Dle odborných studií se dá rovněž předpokládat, že i přes silně zakořeněný tradiční způsob financování prostřednictvím bankovních úvěrů se s rozvíjející českou ekonomikou bude financování podniků prostřednictvím korporátních dluhopisů nadále rozvíjet. Globální finanční krize může být prvkem, který tento posun směrem od úvěrů k dluhopisům do jisté míry uspíší podobným způsobem, jako tomu bylo v případě krize v regionu jihovýchodní Asie v 90. letech 20. století (Yoshitomi a Shirai, 2001). Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že ačkoli podíl dluhopisového financování podniků v ČR roste, v analyzovaném souboru složeném ze skupin CZ-NACE C až F na reprezentativním vzorku velkých podniků k posunu od bankovních úvěrů k dluhopisovému financování i přes globální finanční krizi nedochází. Výzkum dále potvrdil silné vazby mezi podniky a bankovním sektorem. Tyto vazby limitují rychlejší rozvoj dluhopisového financování podniků a upevňují závislost podniků na úvěrovém financování. Teoretický přínos této práce poskytuje poznatky o fungování kapitálového dluhopisového trhu v rozvíjející se české ekonomice a poznatky o volbě podniků mezi úvěrovým a dluhopisovým financováním. V praktické rovině poskytuje aplikované podnikové ekonomice poznatky o situacích, které ohrožují tradiční financování formou bankovního úvěru, a možnostech, jak se tomuto riziku vyhnout pomocí substitutu ve formě dluhopisového financování.

Abstract: The main aim of this dissertation is to characterize changes in attitude of businesses in regard to long-term tools for financing business activities focusing on loans and bonds, especially in connection to the global financial crisis. After depleting their own resources, businesses most often look for additional financial means in the form of loans and bonds. Bonds are under ideal circumstances, in comparison to loans, considered to be perfect substitutes. The share of bond-financed business activities is globally slightly increasing, and, based on secondary data from the Czech Republic, it can be deduced that even Czech non-financial companies are beginning to use this source of capital more. According to expert studies, it may also be expected that financing via corporate bonds will continue to develop along with the developing Czech economy, despite the strongly rooted traditional form of financing using bank loans. The global financial crisis may be a factor that will, in a certain way, hasten the shift from loans to bonds, similarly as in the case of the crisis in the Southeast Asia region in the ninth decade of the 20th century (Yoshitomi a Shirai, 2001). Based on the research, it may be said that although the share of bond financing of businesses is on the rise in the Czech Republic, there is, despite the global financial crisis, no shift from bank loans to bond financing in the representative sample of large businesses from the analyzed set consisting of groups CZ-NACE CF. Furthermore, the research confirmed strong connections between businesses and the banking sector. These connections limit faster development of bond financing of businesses and strengthen their dependency on loan financing. The theoretical contribution of this work provides findings on the operation of the bond market in the developing Czech economy and the choices businesses make in regard to loan and bond financing. In the practical plane, this work provides applied business economics with findings on situations that threaten traditional financing in the form of bank loans and ways to avoid these risks by using a substitute in the form of bond financing.

Klíčová slova: Cizí kapitál, dluh, dluhopis, financování, finanční krize, kapitálový trh, podnik, rating, recese, úvěr

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 11. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32429 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Mačí, Jan. Externí financování podniku v souvislosti s krizí se zaměřením na úvěrové a dluhopisové financování. Liberec, 2015. disertační práce (Ph.D.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz