Izabela Šudrychová

Master's thesis

Rozbor parametrů bezpečné jízdy a dojezdové časy požární techniky ve Zlínském kraji

Analysis of Safe Driving Parameters and Their Impact on the Landing Times of Fire Fighting Equipment in the Zlín Region
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje analýze charakteru jízdy k zásahu vybraných prvovýjezdových vozidel v rámci Zlínského kraje z pohledu dynamiky vozidel a členitosti komunikací na daném území s cílem definovat základní parametry bezpečné jízdy, těmi jsou mezní rychlost jízdy v neklopené zatáčce, rychlost jízdy v neklopené zatáčce na mezi překlopení (pro odpružené vozidlo), brzdná dráha, brzdná dráha dle …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the character of the ride to the intervention of selected first-time vehicles within the Zlín Region from the point of view of vehicle dynamics and the articulation of communications on a given territory in order to define the basic parameters of safe driving, these are the ultimate speed of driving in a tilted corner, driving speed in uncluttered curve …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Ladislav Jánošík
  • Reader: Pavel Dekret

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Theses on a related topic