Marie Kubátová

Bakalářská práce

Kategorizace prací a vyhodnocení dopadu moderní technologie na ochranu zdraví zaměstnanců při práci

Work categorization and assessment of the impact of modern technology to protect the health of workers at work.
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kategorizace prací a vyhodnocení dopadu nové, moderní technologie na ochranu zdraví zaměstnanců při práci. V první části se práce zabývá problematikou kategorizace prací dle legislativních požadavků a popisem jednotlivých rizikových faktorů. V další části je proveden výtah a hodnocení z podkladů od zaměstnavatele – výsledků měření rizikových faktorů …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of categorization of work and evaluate the impact of new and modern technologies to protect the health of workers at work. The first part deals with the issue of categorization of work according to legislative requirements and a description of the risk factors. In the next section is executed the lift and review of the supporting documents from the employer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Šárka Bernatíková
  • Oponent: Petr Koutný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava