Veronika Raszyková

Bakalářská práce

Analýza hydraulických podmínek Ropičanky v okolí hlásného a předpovědního profilu Řeka

Hydraulic Conditions Analysis of the Ropičanka River in the Area of the Monitoring and Forecasting Profile Řeka
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je modelování hydraulických podmínek malého území toku Ropičanky pomocí softwarových prostředků HEC-RAS a MIKE 11. Teoretická část popisuje fyzickogeografické a vodohospodářské poměry povodí Ropičanky, a také historii měření a technickou vybavenost vodoměrné stanice Řeka. Praktická část je zaměřená na postup modelování v hydrodynamických modelech. Závěrečná část obsahuje …více
Abstract:
Main topic of my bachelor thesis is modelling of hydraulic conditions on small part of Ropičanka river based on software HEC-RAS and MIKE 11 outputs. Theoretical part is describing physical geography and water management conditions of Ropičanka´s watershed, and measurement history as well as technical equipment of hydrometric station of Řeka. Practical part is focused on modelling process of hydrodynamic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Unucka
  • Oponent: Ondřej Kosík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství