Theses 

Analýza účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti na nezaměstnanost v Ústeckém kraji – Petr Macke

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petr Macke

Diplomová práce

Analýza účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti na nezaměstnanost v Ústeckém kraji

Analysis of the effectiveness of active labor market policies on unemployment in the Usti region

Anotace: Aktivní politika zaměstnanosti patří mezi hlavní prostředky řešící problematiku nezaměstnanosti. Diplomová práce se zaměřuje na aktivní politiku zaměstnanosti a na příkladu Ústeckého kraje ji podrobuje důkladné analýze. Hlavním cílem práce je pomocí metody indukce a abstrakce, analýzy statistických dat určit, zda nástroje používané v rámci APZ jsou dobře zacílené, účinné a efektivní ve snižování nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Práce zhodnotí období po r. 2000. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje trh práce, nezaměstnanost a politiku zaměstnanosti. Jsou zde i v krátkosti charakterizovány další nástroje používané v boji s nezaměstnaností ve vybraných zemích Evropy. Dále je v této části popsán Evropský sociální fond, který finančně podporuje určité nástroje a projekty v rámci APZ. V analytické části je nejdříve zpracována stručná socioekonomická analýza Ústeckého kraje, na ní navazuje analýza nezaměstnanosti, ve které je uveden vývoj nezaměstnanosti od devadesátých let po současnost z pohledu krajského i celostátního. Dále je zde popsána struktura uchazečů o zaměstnání z různých hledisek. Na základě těchto dat je zjištěno, které skupiny obyvatel se nejvíce podílejí na nezaměstnanosti, a na které by měly být primárně zacíleny nástroje APZ. Stěžejní částí práce je následná analýza APZ, její financování, analýza jednotlivých nástrojů APZ a vybraných dokončených projektů, které byly zaměřeny na rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání. Na základě zjištěných výsledků je vyjádřen názor, zda APZ prováděná v Ústeckém kraji přispívá k efektivnímu snížení počtu nezaměstnaných osob. V závěru jsou uvedena doporučení a možná další řešení pro Ústecký kraj v následujících letech.

Abstract: The active employment policy belongs to main means solving problems of unemployment. This dissertation concentrates on active employment policy and analyses it by an example of Ústí region. Its main aim is to determine whether the implements used in active employment policy are purposeful and effective in decreasing of unemployment rate in Ústí region, using methods of induction and abstraction,analysis of statistical data. The dissertatioun evaluates the period after 2000. The dissertation is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes labour market, unemployment and employment policy. There are described other implements used to fight the unemployment in some European countries. There is a description of European social fund that gives the financial support to some implements and projects concerning active employment policy. In the analytical part there is a brief socioeconomical analysis of Ústí region, and the analysis of unemployment describing its developmemt since 1990s in Ústí region and in the Czech Republic. The structure of applicants for job is described out of various viewpoints. On the basis of these data we find out which groups of people have the greatest participation in unemployment and should be the target group of active employment policy. The main part of the dissertation is the analysis of active employment policy, its financing, analysis of implements and some completed projects that had been concentrated on threatened groups of job applicants. On the basis of these results we try to say whether the active employment policy in Ústí region has an effect on decreasing the number of unemployed. At the end there are some suggestions and possible solutions of the problem in Ústí region in following years.

Klíčová slova: uchazeč o zaměstnání, nezaměstnanost, Ústecký kraj, Evropský sociální fond, aktivní politika zaměstnanosti

Keywords: active labour-market policy, Ústí region, job applicant, European Social Fund, unemployment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 3. 2013
  • Vedoucí: Jana Kouřilová
  • Oponent: Martin Pělucha

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35169


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz