Theses 

Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy – Mgr. Jiří Cásek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě

Mgr. Jiří Cásek

Bakalářská práce

Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy

Social networks as environment for crime

Anotace: Tato Bakalářská práce s názvem „Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy“ je zaměřena na prostředí sociálních sítí a na výskyt trestné činnosti v něm. Obecná část práce přibližuje prostředí sociálních sítí, jejich služby, rozšířenost, pravidla užívání a trestní odpovědnost jejich poskytovatelů. Součástí obecné části je dále charakterizace konkrétních kybernetických útoků, se kterými se mohou uživatelé sociálních sítí setkat, profil pachatele a oběti, průběh kybernetického útoku a dále jsou uvedeny trestné činy, ke kterým může v průběhu útoku dojít. Zvláštní část práce popisuje, jak může být prostředí sociálních sítí zneužito pro realizaci zmíněných kybernetických útoků. Součástí této části jsou i reálné případy trestné činnosti v prostředí sociálních sítí a také návrhy prevence, vůči těmto útokům.

Abstract: This Bachelor’s Thesis entitled „Social networks as environment for crime“ is focused on an environment of social networks and on presence of criminal activity within it. The general section describes the environment of different social networks, their services, widespread, terms of service and criminal liability of its providers. The general section also characterizes specific cyber attacks which may users encounter within the environment of social networks, profile of an offender and a victim, process of a cyber attack and criminal offences which may be committed in the process of a cyber attack. The special section describes how can be the environment of social networks abused for realisation of described cyber attacks. Furthermore, the special section includes real cases of criminal activity within the environment of social networks and proposals of prevention against those attacks.

Klíčová slova: sociální síť, kyberkriminalita, kybernetický útok, trestný čin, kyberstalking, kyberšikana, kybergrooming, sexting, hacking, phishing, social network, cybercrime, cyber attack, criminal offence, cyberstalking, cyberbullying, cybergrooming

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Václav Stupka
  • Oponent: Mgr. Tomáš Abelovský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 08:34, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz