Róbert Šimovič

Master's thesis

Kolokované nasazení Asterisk PBX a Kamailio SIP Proxy ve funkci SBC

Combined Implementation of Asterisk PBX and SIP Proxy Kamailio in the Role of the SBC.
Abstract:
Práca sa zaoberá vytvorením SBC pomocou spoločného nasadenia pobočkovej ústredne Asterisk a SIP proxy Kamailio. Pri návrhu SBC bolo potrebné brať do úvahy spôsob implementácie oboch platforiem na spoločne zdieľanom virtuálnom serveri. Návrh je vystavaný na novších verziách platforiem a využíva tie výhody oboch platforiem, ktoré robia dané riešenie atraktívne. Kľúčové funkcie pre celý systém sú bezpečnosť …more
Abstract:
This thesis deals with the creation of SBC by the combined implementation of Asterisk PBX and SIP Proxy Kamailio. When designing the SBC, it was necessary to take in consideration the implementation of both platforms on one share virtual server. The design is based on newer versions of mentioned platforms and uses the benefits of both platforms, which make the solution more attractive. The key functions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Jan Rozhon
  • Reader: Jakub Šafařík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Theses on a related topic