Bc. Martina Vargová, DiS.

Diplomová práce

Význam Zařízení pro děti - cizince při péči o nezletilé bez doprovodu se zaměřením na jejich integraci.

Importance of Facility for foreign children in providing care of unaccompanied minors focusing on their integration
Anotace:
Práce je zaměřená na zjištění, jaký význam sehrává organizace Zařízení pro děti – cizince při integraci nezletilých uprchlíků bez doprovodu do české společnosti. Protože tyto děti jsou díky svému věku, původu, životnímu příběhu a vulnerabilitě ohroženou skupinou, která vyžaduje specifickou péči, je reflektována také péče poskytovaná zmíněným zařízením. Teoretická část popisuje detailně činnost tohoto …více
Abstract:
The thesis is focused on finding what purpose the Facility for foreign children fulfils in the integration of minor refugees without accompaniment to Czech society. Because these children are thanks to their age, origin, life story and vulnerability an endangered group that requires specific care, also the care provided by the mentioned facility is reflected. The theoretical part describes activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií