Andrea Hrušková

Bakalářská práce

Měření udržitelného rozvoje pomocí vybraných indikátorů v rámci Evropské unie

Measurement of the Sustainable Development Using Selected Indicators within the European Union
Anotace:
Tato bakalářská práce „Měření udržitelného rozvoje pomocí vybraných indikátorů v rámci Evropské unie“ je zaměřena na problematiku udržitelného rozvoje členských zemí EU a Spojeného království ve vybraných letech 1995, 2000, 2009 a 2015. Teoretická část je vymezena definici základních pojmů a konceptů udržitelného rozvoje, charakteristikou indikátorů, cílů a principů udržitelného rozvoje včetně metodologie …více
Abstract:
This bachelor´s thesis “Measurement of sustainable development using selected indicators within the European union” is focused on the issue of sustainable development of the EU member states and the United Kingdom in selected years 1995, 2000, 2009 and 2015. The theoretical part is defined by the definition of basic terms and concepts of sustainable development, characteristic indicators, goals and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: Magdaléna Drastichová
  • Oponent: Martina Halásková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava