Lenka Šimková

Bakalářská práce

Pinch analýza provozu koksochemie

Pinch Analysis of Coke Oven By-product Plant
Anotace:
Hlavním úkolem této bakalářské práce je prozkoumání technologie chemické části koksovny, provozované společností ArcelorMittal Ostrava a.s., a určení míst teoretických energetických úspor. Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části se zaměřuji na vysvětlení, postup a zásady provedení pinch analýzy a popis zařízení, které jsou z hlediska analýzy atraktivní, tedy na tepelné výměníky, jejich …více
Abstract:
The main mission of this bachelor thesis is exploration technology of chemical part of coking plant, operated by company ArcelorMittal Ostrava s.r.o., and identify the areas of theoretically energy saves. This thesis is divided into two parts. In first theoretically part I explain the procedure and pronciples of design pinch analysis and description of equiment, which is acttrative in terms of pinch …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Marek Večeř
  • Oponent: Pavel Baran

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí