Bc. Monika Navrátilová

Master's thesis

Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na půdní respiraci

Influence of compost, composted biochar and mineral nitrogen on soil respiration
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na podstatu půdní respirace, která je v praktické části práce za pomoci reálného měření hodnocena analýzou dat. Zabývá se rovněž otázkou sekvestrace organického uhlíku, tedy jeho akumulace v půdě. Řešena jsou rozdílná aditiva a jejich vliv na živé složky půdy, které na ně reagují odlišnými způsoby. Úvodem je v literární části popsán proces kompostování a podmínky, za jakých …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the essence of soil respiration, which is evaluated in the practical part of the work with the help of real measurement by data analysis. It also deals with the issue of sequestration of organic carbon, ie its accumulation in the soil. Different additives and their effect on living soil components are solved, which react to them in different ways. In the beginning, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta