Theses 

Zaměření skutečného stavu liniové stavby v oblasti Havířov - Podlesí – Ladislav Lučan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ladislav Lučan

Bakalářská práce

Zaměření skutečného stavu liniové stavby v oblasti Havířov - Podlesí

The Measurement of the Actual Situation of Liner Construction in Havířov – Podlesí Area

Anotace: V této předložené bakalářské práci jsou zpracovány všechny požadované části plynoucí ze zadání. Je zde uveden popis použitých metod měření, pomůcek potřebných k měření, teoretické příklady chyb působících na měření a příklady přesností.Jsou zde uvedeny všechny údaje z průběhu měření, příčné profily a jejich nákresy, obrázky, tabulky a také místopisy použitých bodů.Cílem mojí práce bylo zjištění poklesu liniové stavby. Z tohoto důvodu byla provedena rekognoskace již stávající liniové pozorovací stanice. V jejím průběhu bylo zjištěno, že je několik bodů zničeno, takže se musely stabilizovat nové body. Velkým problémem byl nedostatek známých bodů výškové sítě po celé trase.

Abstract: In this submitted bachelor are elaborated all of required parts which results from submission. Here is introduced description of use methods measurement, tools which are useful for measurement, theoretical examples of errors during measurement and examples of accuracy.Here are all data from measurement, cross profiles and its scheme, pictures, tables and also topography of use points.The tendency of my work was detection of decline linear construction. From this reason was realized a reconnaissance of current linear observation station. During reconnaissance was discovered that some points were damaged so I must stabilized new points. Big problem was absence known points of height net during whole trace.

Keywords: měřění, liniová stavba, výšková síť, příčné profily, measurement, linear construction, height net, cross profiles

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eva Jiránková
  • Oponent: Michal Bedrunka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz