Tomáš Serafin

Bakalářská práce

Výroba elektrické energie spalováním bioplynu

Electric power generation using biogas combustion
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá bioplynem a jeho praktickým využitím v kogeneraci. V první části práce je popsán vznik bioplynu včetně podmínek, které musí být pro jeho tvorbu splněny, a vlivů okolí na jeho kvalitu. Dále práce uvádí všechny nejvýznamnější zdroje bioplynu, přičemž v přiložených tabulkách je pro jednotlivé zdroje uváděna jeho výtěžnost. Následuje kapitola zkoumající jednotlivé technologické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with biogas and its practical use in cogeneration. First part of the thesis describes the creation of biogas, including the conditions that must be fulfill for its creation, and environmental influences on its quality. The thesis also presents all the most important sources of biogas, while the attached tables for each individual source reported his recovery. The following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Moldřík
  • Oponent: Jiří Janša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava