Theses 

Effect of E-commerce Usage on Competitiveness and Overall Performance of Manufacturing SMEs in Slovakia and Selected EU Member Countries – Bc. Valentín Krajčír

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Valentín Krajčír

Diplomová práce

Effect of E-commerce Usage on Competitiveness and Overall Performance of Manufacturing SMEs in Slovakia and Selected EU Member Countries

Efekt Využívania E-komercie na Konkurencieschopnosť a Celkovú Výkonnosť Výrob-ných MSP na Slovensku a vo Vybraných členských Krajinách EÚ

Anotace: Diplomová práca sa zaoberá identifikáciou vplyvu elektronického obchodu a rele-vantných ovplyvnených faktorov v prípade výrobných Malých a Stredných Podni-kov (MSP). Pozorovanie je určené najmä pre MSP ako také, pre slovenské MSP a čiastočne pre MSP z krajín EÚ. Teoretická časť vytvára plnohodnotné zázemie pre nasledujúce pozorovania. Praktická časť pozostáva z postupného pozorovania, zameraného na stav a vplyv e-komercie na slovenské výrobné MSP a dodatočné pozorovanie vybranej spoločnosti z tohto segmentu pre detailný pohľad na danú problematiku. Zahŕňa aj riešenie tejto problematiky analýzou rôznych finančných ukazovateľov, vybranou komplexnou finančnou analýzou a v neposlednom rade aj rôznymi popisnými pozorovaniami, prostredníctvom ktorých sú poskytnuté výsledky, spojené s vplyvom e-komercie na daný podnikateľský segment. Tieto zistenia sú nakoniec diskutované a v záverečnej časti sú z nich vyvodené rele-vantné závery.

Abstract: This diploma thesis deals with the identification of the effect of e-commerce and relevant influenced factors in the case of manufacturing Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). The observation is specified mainly for SMEs as such, for Slo-vak SMEs, and partially for SMEs from EU countries. The theoretical part creates a full-fledged background for the following observations. The practical part consists of a gradual observation focused on the state and impact of e-commerce on Slo-vak manufacturing SMEs and additional observation of the selected company from the relevant segment, for a more detailed view of the issue. Moreover, it in-cludes addressing the issue with analysis of various financial indicators, selected comprehensive financial analysis, and, last but not least, various descriptive ob-servations through which the results are provided, linked to the impact of e-commerce on a given business segment. These findings are finally discussed, and relevant conclusions are drawn, in the final part.

Klíčová slova: Malé a stredné podniky, Slovensko, Európska únia, MSP, podnik, firma, e-komercia, konkurencieschopnosť, analýza, pozorovanie

Keywords: business, e-commerce, competitiveness, Slovakia, European Union, enterprise, Small and medium-sized enterprises, SMEs, analysis, observation

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/63392 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 10:01, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz