Bc. Tamara Juriňáková

Bakalářská práce

Strukturní charakterizace interakce mezi komplexem SOSS a RNA polymerázou II

Structural characterization of interaction between SOSS complex and RNA polymerase II
Anotace:
DNA dvouvláknové zlomy (DSB) jsou nejškodlivějším typem poškození DNA způsobujícím vysoce cytotoxické léze, které mohou ohrozit integritu genomu a podporovat tumorigenezi. Eukaryotické buňky vyvinuly opravný mechanismus nazývaný homologní rekombinace (HR), který opravuje poškozenou DNA a udržuje stabilitu genomu. Nedávné studie prokázaly, že transkripce ohrožuje integritu genomu tím, že vytváří podmínky …více
Abstract:
DNA double-strand breaks (DSBs) are the most deleterious types of DNA damage causing highly cytotoxic lesions that can endanger genome integrity and promote tumorigenesis. Eukaryotic cells have developed an error-free mechanism called homologous recombination (HR) that repairs the damaged DNA and maintains stability of the genome. Recent studies have proved that transcription compromise the genome …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta