Bc. Tamara Juriňáková

Bachelor's thesis

Strukturní charakterizace interakce mezi komplexem SOSS a RNA polymerázou II

Structural characterization of interaction between SOSS complex and RNA polymerase II
Abstract:
DNA dvouvláknové zlomy (DSB) jsou nejškodlivějším typem poškození DNA způsobujícím vysoce cytotoxické léze, které mohou ohrozit integritu genomu a podporovat tumorigenezi. Eukaryotické buňky vyvinuly opravný mechanismus nazývaný homologní rekombinace (HR), který opravuje poškozenou DNA a udržuje stabilitu genomu. Nedávné studie prokázaly, že transkripce ohrožuje integritu genomu tím, že vytváří podmínky …more
Abstract:
DNA double-strand breaks (DSBs) are the most deleterious types of DNA damage causing highly cytotoxic lesions that can endanger genome integrity and promote tumorigenesis. Eukaryotic cells have developed an error-free mechanism called homologous recombination (HR) that repairs the damaged DNA and maintains stability of the genome. Recent studies have proved that transcription compromise the genome …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta