Mgr. Jana Svobodová

Bakalářská práce

Exprese cytochromu P450 1B1 v normálních a nádorových buňkách

Expression of cytochrome P450 1B1 in normal and tumor cell populations
Anotace:
Ke vzniku a rozvoji nádorů tlustého střeva a konečníku mohou přispívat toxické látky vyskytující se v životním prostředí (xenobiotika), které jsou známými nebo potenciálními karcinogeny. Mezi tyto látky patří zejména syntetické chemické látky, jako jsou kontaminanty potravin nebo životního prostředí či chemické látky jako polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), chlorované pesticidy, polyhalogenované …více
Abstract:
Environmental toxic compounds (xenobiotics) that are known or suspected carcinogens may contribute to the development of colon cancer. Among these compounds belong e.g. some synthetic chemicals, such as food or environmental contaminants, including polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), chlorinated pesticides, polyhalogenated hydrocarbons or heterocyclic aromatic compounds, such as 2-amino-1-methyl …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta