Zuzana Špirutová

Diplomová práce

Využití chemicky modifikovaného odpadu z mleté kávy jako potenciálního sorbentu mědi

Use of Chemically Modified Ground Coffee Waste as a Potential Copper Sorbent
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kinetikou adsorpce, její rovnováhou a modelováním odstranění Cu(II) z vodného roztoku pomoci chemicky modifikovaného odpadu z mleté kávy. V teoretické části lze nalézt současný stav dané problematiky, proces biosorpce, charakteristiku použitého biosorbentu a popis mědi. V experimentální části je popsána metodika mechanické a chemické úpravy biosorbentu, modelování kinetiky …více
Abstract:
This thesis deals with the kinetics of adsorption, its equilibrium and modeling of the removal of Cu(II) from an aqueous solution by chemically modified ground coffee waste. In the theoretical part it is possible to find the current state of the issue, the process of biosorption, the characteristics of the used biosorbent and the description of copper. In the experimental part is described the methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava