Theses 

Porovnanie systému vzdelávania v organizácii v ziskovej a neziskovej sfére – Mgr. Eva Ščepková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Eva Ščepková

Master's thesis

Porovnanie systému vzdelávania v organizácii v ziskovej a neziskovej sfére

Comparison of the Education System in the Organization in the Profit and Nonprofit Sector

Abstract: The aim of the thesis is to determine whether is the education system different in the organization in the profit and non-profit sector. In the theoretical part of the thesis we focused on the characteristics of a system, education, system of education and various stages of the process of education. We have identified organizations from profit and non-profit sector in Slovakia and we focused on the specification of the system of education in profit and non-profit sector. These were the basis for processing the analytical part. We realized a qualitative research strategy of organizations in the profit and non-profit sectors throught semi-structured interview with an employee who is responsible for the education system in the organization. We found out through content analysis how works the education process in organizations in the profit and non-profit sector. Outputs were used to compare the education system and find the relationship between the setting of learning in organizations and the characteristics of different types of organizations.

Abstract: Cieľom práce je zistiť, či sa líši systém vzdelávania vo vybraných organizácii v ziskovej a neziskovej sfére. V teoretickej časti práce sme sa zamerali na charakteristiku pojmov systém, vzdelávanie, venovali sme sa problematike systému vzdelávania spolu s charakterizovaním jednotlivých etáp procesu systému vzdelávania. Identifikovali sme sféru ziskových a neziskových organizácií na Slovensku a zamerali sme sa na špecifikovanie systému vzdelávania v ziskovej a neziskovej sfére. Tieto podkapitoly boli podkladom pre spracovanie analytickej časti. Realizovali sme kvalitatívnu výskumnú stratégiu v organizácii v ziskovej a neziskovej sfére prostredníctvom pološtruktúrovaného rozhovoru s personálnym manažérom alebo zamestnancom, ktorý má na starosti systém vzdelávania v organizácii. Výsledkom obsahovej analýzy bolo zistenie ako funguje proces vzdelávania v organizáciách v ziskovej a neziskovej sfére. Získané poznatky sme využili k porovnaniu systému vzdelávania a k zisteniu vzťahu medzi nastavením systému vzdelávania v organizáciách a charakteristikami jednotlivých typov organizácií.

Keywords: Systém vzdelávania, Zisková organizácia, Nezisková organizácia, Education system, Profit organization, Non-profit organization

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Lucie Hejtmánková
  • Reader: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 11:49, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz