Theses 

Návrh a ověření základní vytyčovací sítě pro vytyčení prostorové polohy liniové stavby – Tomáš Harazim

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Harazim

Diplomová práce

Návrh a ověření základní vytyčovací sítě pro vytyčení prostorové polohy liniové stavby

Project and Verification of the Basic Setting - Out Network for Laying Out the Spatial Position of Line Construction

Anotace: Diplomová práce si bere za cíl vytvoření projektu základní vytyčovací sítě a jeho následné ověření. Tato problematika je řešena ve dvou samostatných částech. Nejprve z pohledu polohové složky a následně z pohledu složky výškové. V rámci projektu vytyčovací sítě je vytvořena její přibližná konfigurace a následně stanovena její očekávaná přesnost s ohledem na normou stanovené požadavky. Dále je navržen způsob stabilizace a ochrany navrhovaných bodů a pořízen seznam dotčených pozemků. Další část je věnována ověření navrhované vytyčovací sítě, v rámci něhož je provedena skutečná stabilizace bodů navrhované sítě a jejich zaměření. Podstatnou částí ověření je spolu se zpracováním měření také jeho analýza a vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Výsledkem celé práce jsou pak prostorové souřadnice bodů základní vytyčovací sítě, včetně vyhodnocení jejich dosažené aposteriorní přesnosti.

Abstract: This thesis aims to create a project of the basic setting out network and its subsequent verification. This issue is solved in two separate sections. First, from the perspective of positional component and thereafter from the perspective of height component. The project surveying network is formed by the approximate configuration and then set the expected accuracy with respect to the standard specified requirements. Furthermore, a method for stabilization and protection of the proposed points and a list of the acquired land. Another section is devoted to the verification of the proposed network, within which is a real stabilization points of the proposed network and their focus. A substantial part of the verification, together with the processing of the measurement as well as its analysis and adjustment method of least squares. The result of the work are the spatial coordinates of points in the base control networks, including the assessment of their achievements posterior precision.

Klíčová slova: projekt, návrh, očekávaná přesnost, ověření, základní vytyčovací síť, metoda nejmenších čtverců.

Keywords: project, design, expected accuracy, verification, basic setting out network, the method of leas squares.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Josef Vitásek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz