Theses 

Činnost Policie ČR při pátrání po osobách na území okresu Strakonice – Josef CHMELAŘ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

Josef CHMELAŘ

Bakalářská práce

Činnost Policie ČR při pátrání po osobách na území okresu Strakonice

Police aktivity in the searching for persons in the territory of Strakonice distric

Anotace: Téma této bakalářské práce je Činnost Policie ČR při pátrání po osobách na území okresu Strakonice. Jak z výsledků obsažených ve výzkumné části této práce, tak z obecného podvědomí můžu usoudit, že případů pohřešovaní osob neustále přibývá. Proto je třeba věnovat velkou pozornost průběžnému vývoji této problematiky. V teoretické části práce se zabývám Integrovaným záchranným systémem, jeho strukturou, základními a ostatními složkami IZS. Dále se v teoretické části věnuji Policii ČR, kde popisuji její současnost, základní legislativu, organizační členění, úkoly a činnost jednotlivých služeb Policie. V teoretické části rovněž popisuji základní charakteristiku okresu Strakonice, kde uvádím základní historii města Strakonice, zeměpisný popis okresu Strakonice, sociální služby a vzdělávání obyvatel na území Strakonicka. V závěru teoretické části se zabývám seznámením s problematikou pátrání po pohřešovaných osobách, kde popisuji postup Policie ČR při přijetí oznámení o pohřešovaní osoby, způsoby provádění pátracích akcí a pátrací prostředky Policie. Praktickou část bakalářské práce tvoří kvalitativní výzkum. Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit současný stav problematiky pátrání po osobách na území okresu Strakonice. Výzkumná část je tvořena samotnými výsledky, které jsou zpracovány přehlednými grafy. Na základě výzkumného šetření jsem zjistil, že ve zkoumaném období lze na území okresu Strakonice pozorovat rostoucí trend pohřešování nezletilých a zletilých osob a dále, že důvody pohřešování nezletilých a zletilých osob se ve zkoumaném období liší. S přihlédnutí ke zjištěným výsledkům výzkumu je možné konstatovat, že v celkovém pohledu lze ve zkoumaném období na území okresu Strakonice pozorovat rostoucí vývojový trend pohřešování osob. V závěru shrnuji celou svoji práci, vyhodnocuji získané výsledky, navrhuji některá opatření a uvádím případy využití práce v praxi.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is "Activities of the Police of the Czech Republic in the search for persons on the territory of the District of Strakonice". How the results contained in the research section of this work, so from the general subconscious mind, I can conclude that the missing people are constantly on the increase. Therefore, it is necessary to pay close attention to the ongoing development of this issue. In the theoretical part of the bachelor thesis I deal with the integrated rescue system, its structure, basic and other components of the IRS. Furthermore, in the theoretical part I deal the Police of the Czech Republic, where I'm describing police s present, basic legislation, structure, tasks and activities of the individual services of the Police. In the theoretical part I also describe the basic characteristics of the District of Strakonice, where I present the basic history of the town Strakonice, the geographical description, the social services and education of the population on the territory of Strakonice region. At the end of the theoretical part I deal with exploring the issue of the search for missing persons, where I describe how the Police of the Czech Republic upon receiving notification of a missing person, the methods of search events and the search resources of the Police. The practical part of the bachelor thesis consists of qualitative research. The main objective of the bachelor thesis is to assess the current state of the issue of the search for persons on the territory of the District of Strakonice. The research part is made up of the results themselves, which are handled by simple graphs. Based on the research of the investigation I've found that in the period under review can be on the territory of the District of Strakonice observed a growing trend of missing minors and adult people and, further, that the reasons for missing minors and adult people differ in the analysis period. Taking into account the results of the research it is possible to conclude that the overall view in the analysis period on the territory of the District of Strakonice observed a growing trend the missing people. In conclusion, I summarize the whole of their work, evaluating the results obtained, I suggest some measures and I use cases work in practice.

Klíčová slova: Pohřešování osob, pátrání po osobách, kvalitativní výzkum, vývojový trend, okres Strakonice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Libor Líbal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54356 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

CHMELAŘ, Josef. Činnost Policie ČR při pátrání po osobách na území okresu Strakonice. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:00, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz